•تهیه، تلفیق و تدوین برنامه عملیات فعالیت‌های هزینه‌ای در قالب برنامه‌های مصوب و ابلاغ شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت

راهبردی رییس جمهور

•مطالعه و بررسی عملکرد برنامه‌ها، فعالیت‌ها در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و استفاده از نتایج حاصله در جهت تغییر و اصلاح

برنامه و ارائه راهکار در جهت تحقق هدف برنامه

•اجرای سیاست شاخص‌مند کردن اعتبارات و عملیاتی نمودن بودجه هزینه‌ای

•اعمــال تــداوم سیــاست عدم تمرکــز بر اساس اصل تمــرکز زدائی در تنظیــم بودجه (افزایش اعتبارات استانی) باتوجه به جهت‌گیری‌ها

و راهبردهای قانون بودجه و اهداف و چشم‌انداز برنامه‌های توسعه

•انجام مطالعات مربوط به مبانی قانونی اهداف، تکالیف و برنامه‌های سازمان به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی صحیح

•ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای ستادی سازمان

•تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه هزینه‌ای در قالب فعالیت‌ها و برنامه‌های مصوب با توجه به نظام بودجه‌ریزی و شاخص‌مند کردن

اعتبارات هزینه‌ای (عملیاتی کردن بودجه)

•احصاء، مطالعه و بررسی گزارش عملکرد فعالیت‌های بودجه هزینه‌ای از مجریـان فعالیت‌ها و بررسـی پیشرفت فیزیکـی-ریالی با

توجـه به برنامه عملیات پیش بینی شده

•اخذ تخصیص اعتبارات بودجه هزینه‌ای

•اعمال کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد فعالیت‌ها

•برگزاری جلسات ارزیابی فعالیت‌های هزینه‌ای با دستگاههای نظارتی

•ارائه بودجه پیشنهادی سالانه به معاونت برنامه‌ریزی نظارت و راهبردی وبا توجه به سیاستها و اهداف تدوین شده در برنامه‌های

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرکت در جلسات و دفاعیه بودجه

•ارائه تبصره‌های پیشنهادی سالانه با توجه به هماهنگی با معاونتهای محترم و معاونت برنامه‌ریزی نظارت و راهبردی


•پیگیری و اقدام لازم دررابطه با اخذ و توزیع اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سطح محیط زیست کشور

•اقدام دررابطه با تامین اعتبار جهت پرداخت وجوهی به منظور تشویق و ترغیب مامورین اجرائی و کارشناسان، حق‌الکشف کاشفین،

دیه و جبران خسارات

•تلفیق و تطبیق فعالیتها با فصول هزینه‌ای و موافقت نامه‌های مبادله شده از نظر اعتباری و شرح موافقت نامه

•اخذ گزارش عملکردی و ارائه گزارش تطبیقی عملکردها و اعتبارات به صورت ادواری به مقامات ذیصلاح

•تهیه، تلفیق و تدوین برنامه عملیات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در قالب برنامه‌ها و طرحهای مصوب و ابلاغ شده توسط

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

•مطالعه و بررسی عملکرد طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و استفاده از نتایج حاصله در

جهت تغییر و اصلاح برنامه و ارائه راهکار در جهت تحقق هدف برنامه

•اجرای سیاست شاخص‌مند کردن اعتبارات و عملیاتی نمودن تملک دارائیهای سرمایه‌ای

•اعمــال تــداوم سیــاست عدم تمرکــز بر اساس اصل تمــرکز زدائی در تنظیــم بودجه (افزایش اعتبارات استانی) با توجه به جهت‌گیری‌ها

و راهبردهای قانون بودجه و اهداف و چشم‌انداز برنامه‌های توسعه

•ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای ستادی سازمان

•تهیه وتنظیم موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای در قالب طرحهای مصوب

•احصاء، مطالعه و بررسی گزارش عملکرد طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای از مجریـان طرحها و فعالیت‌ها و بررسـی پیشرفت فیزیکـی-

ریالی با توجـه به برنامه عملیات پیش‌بینی شده

•اخذ تخصیص اعتبارات طرحهای تملک دارائی سرمایه


•اعمال کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

•برگزاری جلسات ارزیابی طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای با دستگاههای نظارتی

•ارائه بودجه پیشنهادی سالانه به معاونت برنامه‌ریزی نظارت و راهبردی وبا توجه به سیاستها و اهداف تدوین شده در برنامه‌های توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرکت در جلسات و دفاعیه بودجه

•پیگیری و اقدام لازم در رابطه با اخذ و توزیع اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سطح محیط زیست کشور

•تلفیق و تطبیق برنامه‌های مجریان طرحها با فصول هزینه‌ای و موافقت نامه‌های مبادله شده از نظر اعتباری و شرح موافقت نامه

•اخذ گزارش عملکردی از مجریان و ارائه گزارش تطبیقی عملکرد ها و اعتبارات به صورت ادواری به مجریان و مقامات ذیصلاح

•بازدید از استانها به منظور بررسی عملکرد اعتبارات ملی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای