٢٢-٢- تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در شهركها و نواحي صنعتي به تفكيك استان
سال و استانبه بهره برداري رسيدهدر دست ساختدر حال طراحي
١٣٨٥..............(١)٤٥(١)٢٧(١)٣٦
١٣٨٨..............(١)٩٤(١)٥٩(١)٥١
١٣٨٩..............(١)١٠٠(١)٣٣(١)٢٧
١٣٩٠..............(١)١٢٩(١)٣٣(١)٤٠
١٣٩١..............١٤٤٤٢٦٢
١٣٩٢..............١٥٦٣٧٥٩
آذربايجان شرقي..............٨٢٦
آذربايجان غربي..............٥٤٢
اردبيل..............٥٠٠
اصفهان..............٩٣٥
البرز..............٢٠٠
ايلام..............٢٠٢
بوشهر..............٢٠٠
تهران..............٨٠١
چهارمحال و بختياري..............٤٠٣
خراسان جنوبي..............١١٠
خراسان رضوي..............٧١١
خراسان شمالي..............٣٠١
خوزستان..............٥٣٣
زنجان..............٣١٢
سمنان..............٥٠٠
سيستان و بلوچستان..............٤٠٣
فارس..............١١٢٥
قزوين..............٣٠١
قم..............٢٠٢
كردستان..............٤٣١
كرمان..............٥٣٠
كرمانشاه..............٤٣٠
كهگيلويه و بويراحمد..............١٠٠
گلستان..............١٠١٢
گيلان..............٧٢٧
لرستان..............٣٠٠
مازندران..............١١٤٢
مركزي..............١٠٠٤
هرمزگان..............١٢٠
همدان..............٧٠٣
يزد..............٤٢٣
١) ارقام مربوط به اين سال ها بروزآوري شده است.
مآخذ- وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر آمار و فراوري داده ها