پایش بیولژیک رودخانه ارس پارامترهای فیزیکی شیمیایی از آب و رسوب، در ماه های اردیبهشت و تیر سال جاری به اجرا درآمد.

به منظور بررسی وضعیت کیفیت آب رودخانه ارس ، برنامه پایش  رودخانه بر اساس شاخص بیولوژیک (ماکروبنتوزها) در سال جاری تدوین و برنامه نمونه برداری از ماکروبنتوزها و نیز پارامترهای فیزیکی شیمیایی از آب و رسوب، در ماه های اردیبهشت و تیر سال جاری  به اجرا درآمد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر