آیکون منو
مستندات آزمایشگاه معتمد
1 اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در ساعات کاری ادارات دولتی
2 وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن) شماره فکس :  88233067
آدرس پست الکترونیکrohani@doe.ir@doe.ir :
تلفن : 42781287 
مستندات مجوز شکار و صید
1 اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در ساعات کاری ادارات دولتی
2 وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن) شماره فکس :  88233067
آدرس پست الکترونیک jabarooti@doe.ir :
تلفن : 42781285 
بيشتر
مستندات درخواست احداث باغ وحش
1 اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در ساعات کاری ادارات دولتی
2 وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن) شماره فکس :  88233067
آدرس پست الکترونیک  geransayeh@doe.ir
تلفن : 42781283 
بيشتر
مستندات درخواست خسارت
1 اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در ساعات کاری ادارات دولتی
2 وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن) شماره فکس :  88233067
آدرس پست الکترونیکrohani@doe.ir@doe.ir :
تلفن : 42781287 
بيشتر
مستندات پسماند
1 اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در ساعات کاری ادارات دولتی
2 وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن) شماره فکس :  88233067
آدرس پست الکترونیکm.beklari@yahoo.com
تلفن : 42781287 
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *