اخبار مهم
.
1402/3/16 سه‌شنبهwww.doe.ir
دستورالعمل نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي سازمان حفاظت محيط زيست تدوین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در اجراي آيين نامه اجرايي ماده20 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره4221/44196 مورخ 14/1/1389 و دستورالعمل نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به شماره 35622/90/200مورخ23/7/1390،  به منظور فراهم نمودن زمينه مشاركت كاركنان و ايفاي نقش موثرآنان در تصميم گيري‌ها و ارتقاي سطح كارايي و اثربخشي درسازمان حفاظت محيط زيست (حوزه مركزي و ادارات كل حفاظت محيط زيست استان‌ها)  "دستورالعمل نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي سازمان حفاظت محيط زيست" تدوين شد.    
از جمله اهداف تدوین این دستورالعمل می توان به مواردی چون: فراهم نمودن زمينه مناسب براي بيان انديشه هاي كاركنان و همسو نمودن نظرات و فعاليت ها با اهداف سازماني، انتقال نظر كاركنان از طريق اعمال سازوكار مشخص و درست، فراهم نمودن زمينه مديريت مشاركتي، ايجاد انگيزه و افزايش بهره وري در سازمان، پيشبرد سريعتر و آسانتر فعاليتها براي تحقق اهداف سازمان، بهبود كيفيت امور همراه با كاهش هزينه ها، مشاركت كاركنان در تصميم هاي سازمان و نیز  افزايش عملكرد سازمان اشاره کرد.
گفتنی است، سامانه نظام پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست نیز که به همین منظور طراحی شده است همزمان با هفته محیط زیست امسال رونمایی خواهد شد.