آخرین وضعیت حفره اوزن

اخبار
نماینده جدید استان مرکزی
آقای علیرضا محرابیان به عنوان نماینده جدید اوزن استان مرکزی از سوی آن اداره کل به دفتر حفاظت لایه اوزن معرفی شده اند بدینوسیله از زحمات سرکار خانم فرزانه مجیدی که تاکنون با دفتر حفاظت لایه اوزن همکاری داشته اند،  تشکر میگردد و به آقای  علیرضا محرابیان که به شبکه  نمایندگان اوزن کشوری پیوسته اند خوش آمد می گوییم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر