معرفی خدمت

معرفی خدمت

صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (ازقبیل برپایی نمایشگاه، کارگاه تاکسیدرمی، باغ وحش و ...)

نام خدمت کلان

14041129000

شناسه خدمت کلان

واردات و صادرات، ورود و خروج جانوران

عنوان زیر خدمت

14041129105

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل و رستنی ها را دارند می بایست درخواست خود را به همراه مدارک در سامانه ثبت تا نسبت به صدور مجوز اقدام لازم بعمل آید.

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/Portal/home/?893082/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

آدرس اینترنتی خدمت

دانلود

فایل شناسنامه خدمت

اشخاص حقیقی و حقوقی

واجدین شرایط درخواست خدمت

درخواست متقاضی با امضاء -

مدارک لازم برای درخواست خدمت

درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.

محل مراجعه برای درخواست خدمت

تمام روزهای کاری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق سایت رسمی سازمان پاسخ ارائه می گردد.

محل مراجعه برای دریافت جواب

10 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

ندارد

هزینه ارائه خدمت

برون سازمانی: دامپزشکی

درون سازمانی: بسته به نوع گونه از مدیریت کنوانسیون سایتیس و دفاتر تخصصی معاونت

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

 1. ارائه درخواست و ارسال آن به اداره حفاظت محیط زیست استان جهت بررسی اولیه
 2. بررسی توسط کارشناسان استانی و قبول و یا رد درخواست
 3. اطلاع به متقاضی در صورت رد درخواست و دلایل رد
 4. در صورت تأیید استان، ارسال به اداره حفاظت و مدیریت شکار و صید و بررسی درخواست و در صورت نیاز اخذ استعلامات از دفاتر ستادی سازمان
 5. اطلاع به متقاضی و اداره کل استان در صورت رد درخواست و دلایل رد
 6. تأیید درخواست، صدور مجوز، ثبت در سامانه گمرک، دریافت کدرهگيري و ارائه آن به اداره کل و متقاضي

روند اجرای فرآیند

راهنمای خدمت

<p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Titr""><span style="color:#c0504d"> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Titr""><span style="color:#000000"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Titr""><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="FA" style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Titr""><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-weight:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><strong>ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir<br /> **************************************************<br /> تاریخ به روزرسانی راهنما  :  97/11/30<br /> **************************************************</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <br /> راهنمای ثبت درخواست صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی</span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""><span style="color:#9bbb59">مراحل</span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></p> <ol> <li dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin:0in 0in 10pt 0.5in"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar"">در صفحه اصلی سامانه صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی، ورود اطلاعات را انتخاب کنید.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=b6ae1b97-8cd2-4bf7-bebc-0c910c9328f1" /></p> <ol start="2"> <li dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; margin:0in 0in 10pt 0.5in"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar"">با انتخاب کردن ورود اطلاعات، وارد صفحه ورود اطلاعات می‌شوید. ورود اطلاعات شامل 3  قسمت اطلاعات متقاضی و مشخصات محصول و کد امنیتی است.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=fe8f4825-61ec-4fb9-ad9f-1bfec21ee6b1" /></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=89b1e513-ed68-4962-bc3e-6919d2932087" /></p> <ol start="3"> <li dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt; text-align:right; margin:0in 0in 10pt 0.5in"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar"">پس از پر کردن کامل فرم (موارد ستاره دار الزامی است)، دکمه تایید نهایی را فشار دهید و سامانه به شما یک کد پیگیری می‌دهد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=5c5652cc-be13-4a3c-b2c5-76e299063c23" /></p> <ol start="4"> <li dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt; text-align:right; margin:0in 0in 0.0001pt 0.5in"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar"">با این کد پیگیری در قسمت پیگیری صفحه اصلی خدمت می‌توانید درخواست خود را پیگیری کنید.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <div style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0.5in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=debf2be0-9e85-4701-9e52-f9cd78785cda" /></div> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0.5in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0.5in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0.5in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0.5in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></p> <ol start="5"> <li dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; margin:0in 0in 10pt 0.5in"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar"">با انتخاب کردن پیگیری، وارد صفحه پیگیری می‌شوید.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar""></span></span></span></span></span></span></span></span><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=d3235a6c-5a02-411f-ae20-323498b8853a" /></p> <ol start="6"> <li dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt; text-align:right; margin:0in 0in 10pt 0.5in"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:12.0pt"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"B Zar"">با وارد کردن کد پیگیری و انتخاب دکمه تایید،گردش درخواست خود  را می‌توانید مشاهده کنید.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></p>

پرسشهاي متداول

چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟
 • 1397/11/27 شنبه
  چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟

اطلاعات تماس

پاسخ گویی خدمت

آقای موسی خانی آقای داداشی

مسئول پاسخگویی

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

ساعات کاری

42781802- 42781811

تلفن تماس

dadashi@doe.ir

پست الکترونیکی

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست طبیعی- دفتر شکار و صید

آدرس مراجعه حضوری

نظرسنجی

پیگیری

کد پیگیری خود را جهت مشاهده نتیجه وارد نمایید
کد پیگیری
کد امنیتی
 

ورود به خدمت

پرسشهاي متداول
چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟
 • 1397/11/27 شنبه
  چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟
بيشتر