پیگیری خدمات
 

 پیگیری سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ،تولیدی و خدماتی

پیگیری سامانه مجوز شکار و صید

پیگیری سامانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها) 

پیگیری ارائه خدمات آموزشی

پیگیری سامانه درخواست احداث باغ وحش

پیگیری بانک اطلاعاتی  محققین و متخصصین محیط زیست

پیگیری سرشماری پستانداران

پیگیری سرشماری پرندگان

پیگیری بررسی طرح های پژوهشی و مطالعاتی

سال 1398  سال رونق تولید