آیکون منو
مکانیسم های مالی
مکانیسم های مالی کنوانسیون تغییر اقلیم

GCF  :

 
project_preparation_funding_application  GCF_Concept_Note_User_s_Guide
معرفی ابزار خود ارزیابی اعتبار بخشی
GCF_Concept_Note_Template

صندوق سبز اقلیم
کشورهای دریافت کننده تخصیص
GCF_Project_Briefs_2015

 
Investment_Criteria
فرم ایده اولیه - فارس
 
3.2_-_Investment_Framework
پروژه های GCF
آخرین فرمت ایده اولیه ساده شده ابلاغی توسط صندوق اقلیم سبز
 

Simplified Approval Process CONCEPT NOTE Template V.1


GCF Project_Preparation_Facility_Request_Template_v2.0
Project preparation facility guidelines

لینک خود ارزیابی نهادهای ملی مقاضی اعتبار بخشی
https://www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/self-assessment-too
مراحل صدور تاییدیه No objection  

فرایند ثبت پروپوزال

 


CDM :

list of activated company_CDM Glossary_CDM_2015
PDD_form02 PDD_form01
PDD_form04 PDD_form03
PDD_form06 PDD_form05
PDD_form08 PDD_form07
prior consideration_Form PDD_form09
001 PIN_Form

 NAMA
:

همکاریهای دو جانبه تحت مکانیسم برنامه اقدام ملی کاهش انتشاردستورالعملهای NAMA  :

 
developing_financeable_namas giz2013-en-climate-nama
Guidance Paper - NAMA Financing for Rural  Electrification guidance_for_nama_design_2013
NAMA+Guidebook_Third+Edition


نمونه فرمهای  NAMAsجهت دریافت حمایتهای مالی-فنی

 
01-nama-seeking-support-for-preparation 01-nama-seeking-support-for-preparation-web-v0.3
02-nama-seeking-support-for-implementation 02-nama-seeking-support-for-implementation-web-v0.3
03-nama-for-recognition 03-nama-for-recognition-web-v0.3
04-nama-support-available 04-nama-support-available-web-v0.3
nama-registration-form-v1.0
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *