مکانیسم های مالی کنوانسیون تغییر اقلیم

GCF  :

 
دستورالعمل ها :
فرمها  :
مثالهای ایده اولیه :
 
14270_-_Green_Cities_Programme
 

معرفی ابزار خود ارزیابی اعتبار بخشی


 

 

صندوق سبز اقلیمGCF_ELEMENTS_01

 

 
کشورهای دریافت کننده تخصیص

 


 

3.2_-_Investment_Framework

 
پروژه های GCF 


CDM :

list of activated company_CDM Glossary_CDM_2015
PDD_form02 PDD_form01
PDD_form04 PDD_form03
PDD_form06 PDD_form05
PDD_form08 PDD_form07
prior consideration_Form PDD_form09
001 PIN_Form
 NAMA :دستورالعملهای NAMA  :

 
developing_financeable_namas giz2013-en-climate-nama
Guidance Paper - NAMA Financing for Rural  Electrification guidance_for_nama_design_2013
NAMA+Guidebook_Third+Edition

 
نمونه فرمهای  NAMAsجهت دریافت حمایتهای مالی-فنی
 
01-nama-seeking-support-for-preparation 01-nama-seeking-support-for-preparation-web-v0.3
02-nama-seeking-support-for-implementation 02-nama-seeking-support-for-implementation-web-v0.3
03-nama-for-recognition 03-nama-for-recognition-web-v0.3
04-nama-support-available 04-nama-support-available-web-v0.3
nama-registration-form-v1.0