آیکون منو

مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک

بيشتر

گزارش طرح ها و پروژه ها

بيشتر

دستورالعمل ها

لینک ها
پروژه های مطالعاتی
بررسی و شناسایی وضعیت ساختاری نظارت بر مدیریت زیست محیطی پسماندهای کشور با تعیین چالش ها و ارائه راهکار.
بررسی منابع تأمین آب مورد نیاز احیای تالاب های هور منصوره و هور شریفیه و تثبیت بیولوژیک ریزگردهای ناشی از خشکی آنها در استان خوزستان.
مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت های لازم در بازنگری و اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی (  با تمرکز  بر سرفصل پسماند )
تدوین برنامه عملیاتی حل مسایل و مشکلات مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک.
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *