مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منصوب شد
ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
انتصاب نایب رییس شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان محیط زیست
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد
رئيس مركز برنامه ريزي، تحول اداري و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید