آیکون منو

گزارش تصویری

بيشتر

اخبار دفتر

بيشتر

استاندارد ها و شاخص ها

شاخصهای اختصاصی  دفتر
  • تعداد کل نمونه های جمع آوری و  شناسایی شده اجزاء تنوع زیستی  
  • ساماندهی مناطق فسیل نمونه کشور 
لینک ها
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال