بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد با توجه به اهمیت نقش تشکل های غیر دولتی و فعالین محیط زیست و منابع طبیعی ، گزارش وضعیت موجود کشور در این زمینه را با بهره مندی از نظرات ایشان تهیه کند. بنابراین از همه فعالین مدنی و علمی و تشکل های مردم نهاد در عرصه طیبعت و محیط زیست دعوت می شود فراخوان را تکمیل و از طریق پورتال سازمان ارائه دهند.