آیکون منو

تازه های سایت

بولتن خبری بهمن و اسفند 1395 (شماره بیست و هشت) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- بوی بهار ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزش و چاپ و نشر
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- نماد پرنده و پرواز (بخش دوم) ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست

بولتن خبری دی ماه 1395 (شماره بیست و هفت) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- دی ماه و روز ملی هوای پاک ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش دوم) ... فریبا کلانتر
5- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
بولتن خبری آذر ماه 1395 (شماره بیست و شش) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
 1- پژوهش برای آموزش محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- نماد پرنده و پرواز ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
بيشتر

اخبار دفتر

بيشتر

آموزش و فرهنگ سازی

پروژه ها
بيشتر

دستورالعمل ها

استاندارد ها و شاخص ها

اطلاعیه ها
اقدامات و برنامه ها
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال