English
آیکون منو
راهنمای خدمت - واردات مواد شیمیایی خطرناک

معرفی خدمت

نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

نام خدمت کلان

14031128000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز، کنترل و نظارت بر واردات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

عنوان زیر خدمت

14031128101

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

-واردات مواد شیمیایی نو مشمول کنوانسیون استکهلم (آلاینده های آلی پایدار) ممنوع می باشد چه صنعتی چه کاربرد کشاورزی

-واردات مواد شیمیایی صنعتی نو مشمول کنوانسیون روتردام نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.

-آزبست کریزوتای و کلیه کالاهای آزبستی نیازمند اخذ مجوز از دفتر تغییر اقلیم و هوا می باشد

-موادی شیمیایی نو در کنوانسیون های مندرج در پیوست درج نشده اند، نیازمند اخذ مجوز از این سازمان نمی باشند مشروط به آنکه کالای نو باشند و ضایعاتی یا پسماند نباشند.

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

آدرس اینترنتی خدمت

دانلود

فایل شناسنامه خدمت

شرایط ارائه خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

واجدین شرایط درخواست خدمت

نتایج آزمایش برای کالاهای با احتمال کاربرد آزبست به منظور اطمینان از عدم وجود آزبست

مدارک لازم برای درخواست خدمت

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات کاری ارائه خدمت

محل مراجعه برای دریافت جواب

از زمان تکمیل سامانه و مدارک حداکثر 30 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

ندارد

هزینه ارائه خدمت

مراحل انجام کار

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

پاسخ گویی خدمت

اداره کل استان مربوطه و پس از صدور مجوز از استان دبیرخانه صدور مجوز مستقر در معاونت محیط زیست انسانی

مسئول پاسخگویی

اداری

ساعات کاری

42781634 در سازمان و ادارات کل محیط زیست استان ها

تلفن تماس

doewaste@gmail.com

پست الکترونیکی

آدرس مراجعه حضوری