مدیركل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مدادی

ميزان تحصيلات : دكتري چينه شناسي و فسيل شناسي

پست الکترونیک: mohamadmedadi@yahoo.com

تلفن تماس: 42781883