راهنمای مراجعین محترم در حوزه محیط زیست انسانی

راهنمای مراجعین محترم در حوزه محیط زیست انسانی

مجوز استقرار و بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی
 1-ارائه استعلام از سایر سازمانهای ذیربط به اداره کل محیط زیست
2-ثبت استعلام در دبیرخانه
3-ارسال نامه به دفتر مدیریت یا معاونت جهت ارجاع به بخش کارشناسی
4-بررسی نامه توسط کارشناسی مربوطه
5-استعلام مربوط به شهرستان بوشهر باشد موضوع استعلام توسط کارشناس اداره کل بررسی می گردد و چنانچه مربوط به شهرستان های استان باشد نامه جهت بررسی به شهرستان ارسال می شود و پس از بررسی مجدداً به اداره کل ارجاع می شود .
6-اعلام نظر پس از بازدید کارشناسی توسط کارشناس مربوط
7-تعیین تعرفه کارشناسی و پرداخت آن به شماره حساب و ارائه فیش به کارشناسی مربوطه 
8-تکمیل پرسشنامه متقاضی
9-ارائه پوشه و گیره جهت تشکیل پرونده
10-ارائه پاسخ نهایی به مرجع استعلام کننده
11-چنانچه در مورد نظر کارشناسی منفی باشد نیاز به انجام مراحل 7 و 8 و 9 نمی باشد .
12- فرآیند فوق برای هر دو حالت استقرار و بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی تکرار پذیر می باشد
مراحل اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد
1-ارائه درخواست آزمایشگاه معتمد به اداره کل محیط زیست دفتر مدیریت( معاونت )
2-ثبت درخواست آزمایشگاه معتمد در دبیرخانه
3-ارائه فرمت از طریق سایت اداره کل محیط زیست
4-تکمیل فرم توسط متقاضی
5-ارسال فرمها به اداره کل محیط زیست
6-بازدید کارشناسان از محل آزمایشگاه و ارزیابی در صورت تایید ارائه سایر مدارک ازطرف  متقاضی به اداره کل محیط زیست
7-ارائه نمونه های آزمایشگاهی جهت ثبت از طرف اداره کل یا سازمان حفاظت محیط زیست به متقاضی
 تایید صدور گواهینامه از طریق اداره کل حفاظت زیست
درخواست کارآموزی آزمایشگاه اداره کل
1-ارائه درخواست کتبی کارآموزی از موسسه مربوط
2-دبیرخانه(ثبت و شماره نامه ) ارجاع به معاونت محیط انسانی
3-ارجاع به دفتر مدیریت
4-ارجاع به مسئول امور اداری
5-معرفی به آزمایشگاه اداره کل محیط زیست  
6-معرفی به حراست
7-گذراندن دوره کارآموزی و اتمام دوره
8-تایید مسئول آزمایشگاه اداره کل محیط زیست
9-صدور گواهی بوسیله مسئول امور اداری
مجوز ترخیص کالای غیر مخرب لایه ازن
1-ارائه نامه رسمی از گمرک  همراه با مشخصات کالا
2-ثبت نامه در دبیرخانه
3-ارجاع نامه به دفتر مدیریت
4-اقدام آزمایشگاه
5-توضیح لازم توسط نماینده لایه ازن
6-آوردن نمونه کالا
7-ارزیابی توسط نماینده لایه ازن
8-جواب نامه توسط نماینده لایه ازن
9-ارجاع جواب نامه به دفترمدیریت
ارائه پاسخ نامه توسط دبیرخانه
بيشتر