اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر

 بابلسر. خیابان پاسداران.. پاسداران22
تلفن تماس : 35287121

نحوه تماس با کارکنان
 
نام نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن داخلی
ناصر کیایی
رییس اداره
 12
رحمت اله آقاجانی
معاون
13
مهدی عبدل آبادی
کارشناس مسئول
14
سید مهدی عشقیان
کارشناس
14
میر هادی حجازیان
کارشناس
14
مهدی رسولی
کارشناس مالی
15
نرگس پور کریم
امور اداری
11
مینو احمدی
کارشناس حقوقی
15