آیکون منو
خدمات الکترونیک سازمان

  شناسنامه خدمات الکترونیکی

....................................................................


 اتوماسیون اداری


 پیگیری نامه های اداری بر اساس کد رهگیری


....................................................................
 

  فرم شکایات

  پیگیری شکایات بر اساس کد رهگیری

  لیست شکایات مردمی

....................................................................

  فرم سمن های زیست محیطی


....................................................................

  فرم مجوز شکار

....................................................................

  فرم ارتباط با سازمان

  پیگیری ارتباط با سازمان بر اساس کد رهگیری

....................................................................

 فرم ثبت نام محققین و متخصصین

....................................................................


  کتابخانه


....................................................................

  فیش حقوقی کارمندان


....................................................................

  فرم درخواست احداث باغ وحش

....................................................................

  بانک ایده های زیست محیطی

....................................................................


  درخواست خسارت توسط حیات وحش....................................................................

  درخواست دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمداقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال