آیکون منو
در راستای افزایش آگاهی و اطلاع بهنگام مدیران و کارشناسان سازمان از اخبار و رویدادهای حوزه محیط زیست در رسانه های کشور ،بولتن روزانه بریده جراید از سوی اداره کل روابط عمومی تهیه و به شرح ذیل در اختیار قرار می‌گیرد:


25 اسفند 95

24 اسفند 95 

23 اسفند 95 

22 اسفند 95 

18 اسفند 95 

17 اسفند 95 

16 اسفند 95 

15 اسفند 95

14 اسفند 95

10 اسفند 95

9 اسفند 95 

8 اسفند 95

7اسفند 95

4 اسفند 95

3 اسفند 95

2 اسفند 95 

1 اسفند 95 

 
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال