شناسنامه خدمات

اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: بررسی وضعیت صنعت مورد نظر از لحاظ رعایت ضواط و مقررات زیست محیطی

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه صنایع جهت استقرار، ادامه فعالیت و... می بایستی مجوز های زیست محیطی لازم را بر اساس قوانین و مقررات اخذ نمایند.

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری: ارائه اسناد و مدارک، حضور در جلسات بررسی طرح ، انجام پیگیری های لازم....

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: حداقل یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:  7 تا  20 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد  ( مجوز زیست محیطی قسمتی از مجوزهای لازم جهت استقرار، ادامه فعالیت... صنایع می باشد)

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل ، کپی فیش واریزی

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: خیر

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟

-         تسریع در روند کار

-         افزایش دقت

-         کاهش هزینه ها

اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت واحدهای خدماتی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت واحدهای خدماتی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: بررسی وضعیت واحدهای خدماتی مورد نظر از لحاظ رعایت ضواط و مقررات زیست محیطی

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه واحدهای خدماتی جهت استقرار، ادامه فعالیت و... می بایستی مجوز های زیست محیطی لازم را بر اساس قوانین و مقررات اخذ نمایند.

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری: ارائه اسناد و مدارک، حضور در جلسات بررسی طرح ، انجام پیگیری های لازم....

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: حداقل یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:  7 تا  20 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد  ( مجوز زیست محیطی قسمتی از مجوزهای لازم جهت استقرار، ادامه فعالیت... صنایع می باشد)

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل ، کپی فیش واریزی

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:  خیر

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

-         تسریع در روند کار

-         افزایش دقت

-         کاهش هزینه ها


 

اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت واحدهای معدنی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت واحدهای معدنی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: بررسی وضعیت معدن مورد نظر از لحاظ رعایت ضواط و مقررات زیست محیطی

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه واحدهای معدنی جهت استقرار، ادامه فعالیت و... می بایستی مجوز های زیست محیطی لازم را بر اساس قوانین و مقررات اخذ نمایند

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری: : ارائه اسناد و مدارک، حضور در جلسات بررسی طرح ، انجام پیگیری های لازم....

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: حداقل یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:  7 تا  20 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد  ( مجوز زیست محیطی قسمتی از مجوزهای لازم جهت استقرار، ادامه فعالیت... معادن می باشد)

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل ، کپی فیش واریزی

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: خیر

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

-         تسریع در روند کار

-         افزایش دقت

-         کاهش هزینه ها

 

اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت مراکز تکثیر، نگهداری، نمایش... حیوانات

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: اعلام نظر زیست محیطی برای استقرار و ادامه فعالیت مراکز تکثیر، نگهداری، نمایش... حیوانات

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: بررسی وضعیت مراکز تکثیر، نگهداری، نمایش... حیوانات از لحاظ رعایت ضواط و مقررات زیست محیطی

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه مراکز تکثیر، نگهداری و نمایش حیوانات

انواع زیرگروه‌های خدمت: باغ وحش، پارک پرندگان و ...

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری: : ارائه اسناد و مدارک، حضور در جلسات بررسی طرح ، انجام پیگیری های لازم....

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: حداقل یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:  یک هفته  تا  20 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟ دارد  ( مجوز زیست محیطی قسمتی از مجوزهای لازم جهت استقرار یا ادامه فعالیت این نوع واحدها  می باشد)

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل ، کپی فیش واریزی

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

-         تسریع در روند کار

-         افزایش دقت

-         کاهش هزینه ها

 


 

ارائه رهنودهای زیست محیطی به واحدهای صنعتی

جهت استقرار نظام مدیریت زیست محیطی و کسب گواهینامه های ایزو

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

 

عنوان خدمت/وظیفه: اعلام نظر زیست محیطی برای ارائه رهنودهای زیست محیطی به واحدهای صنعتی

جهت استقرار نظام مدیریت زیست محیطی و کسب گواهینامه های ایزو

شماره شناسه خدمت:

 

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

 

شرح خدمت/وظیفه: ارائه رهنودهای زیست محیطی به واحدهای صنعتی جهت استقرار نظام مدیریت زیست محیطی و کسب گواهینامه های ایزو

 

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی

 

انواع زیرگروه‌های خدمت:

 

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

 

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

 

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

 

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

 

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

 

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

 

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یک بار

 

مدت زمان ارائه خدمت:  1 تا  5 روز

 

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

 

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  راسا  ارائه می شود.

 

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

 

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

 

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

-         تسریع در روند کار

 

ارائه خدمات آزمایشگاهی زیست محیطی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: خدمات آزمایشگاهی زیست محیطی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: ارائه خدمات آزمایشگاهی زیست محیطی

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری: با توجه به نیاز به نمونه آزمایشگاهی مراجعات حضوری ضروری است.

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: بسته به نوع صنعت از یک تا 5 بار درسال

مدت زمان ارائه خدمت:  3 تا  10 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  خیر راسا اقدام می شود

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: خیر

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟  قابل الکترونیک شدن نیست

 


 

پایش آلودگی واحدهای صنعتی، خدماتی، معدنی ....

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: پایش آلودگی واحدهای صنعتی، خدماتی، معدنی ....

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: پایش آلودگی واحدهای صنعتی، خدماتی، معدنی .... از لحاظ انواع آلودگیهای احتمالی( صوتی، پساب، هوا... )

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری: بازدید از وضعیت صنایع ، گرفتن نمونه از مشکلات احتمالی، تهیه گزارش و...

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: بسته به نوع صنعت از یک تا 10 بار درسال

مدت زمان ارائه خدمت:  1  روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟  قابل الکترونیکی شدن نیست.

 


 

رسیدگی به شکوائیه های زیست محیطی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: رسیدگی به شکوائیه های زیست محیطی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: رسیدگی به شکوائیه های زیست محیطی دریافتی

معرفی خدمت­گیرند(گان): کلیه شاکیان حقیقی و حقوقی

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

þجایگاه وب

اداره کل

þسایر کانال‌ها: پیامک 30007917

سامانه 1540

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب ، پیامک و سامانه 1540

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: پس از دریافت هر شکواییه اقدام می شود

مدت زمان ارائه خدمت:  بسته به نوع شکایت از یک روز تا یک ماه متغیر است

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

-         سرعت در انتقال اخبار

-         سرعت در انجام ماموریت بررسی

-         ....

 


 

صدور پروانه شکار و صید و دفع حیوانات زیانکار

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: صدور پروانه شکار و صید و دفع حیوانات زیانکار

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: صدور پروانه شکار و صید و دفع حیوانات زیانکار

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم ( متقاضیان دریافت پروانه شکار و صید و دفع حیوانات زیانکار)

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

þدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bo

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:  1 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

صدور دفترچه شناسایی شکارچیان مجاز

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: صدور دفترچه شناسایی شکارچیان مجاز

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: صدور دفترچه شناسایی شکارچیان مجاز

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم ( متقاضیان دریافت دفترچه شناسایی شکارچیان)

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

þدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bo

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:  1 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

حفاظت و احیاء تنوع زیستی و زیستگاهها

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: حفاظت و احیاء تنوع زیستی و زیستگاهها

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاهها و احیاء زیستگاههای آسیب دیده و تخریب شده

معرفی خدمت­گیرند(گان): محیط زیست

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

oحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

þسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

o ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

o اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bo

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: شبانه روزی

مدت زمان ارائه خدمت:  دائمی

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

نگهداری، تکثیر و احیاء گونه های در حال انقراض

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: نگهداری، تکثیر و احیاء گونه های در حال انقراض

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: نگهداری، تکثیر و احیاء گونه های در حال انقراض

معرفی خدمت­گیرند(گان): محیط زیست

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

oحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

þسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

o ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

o اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bo

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: شبانه روزی

مدت زمان ارائه خدمت:  دائمی

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

صدور مجوز بازدید از مناطق تحت مدیریت

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: صدور مجوز بازدید از مناطق تحت مدیریت

 

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: صدور مجوز بازدید از مناطق تحت مدیریت

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

þجایگاه وب

þسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

o ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یکبار برای هر بازدید

مدت زمان ارائه خدمت:  1 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

اعلام نظر در خصوص واردات و صادرات جانوران وحشی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: اعلام نظر در خصوص واردات و صادرات جانوران وحشی

 

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: اعلام نظر در خصوص واردات و صادرات جانوران وحشی

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 1 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

o ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یکبار برای هر درخواست

مدت زمان ارائه خدمت:  2 تا 7 روز

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

انجام پژوهشهای زیست محیطی با همکاری دانشگاهها

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: انجام پژوهشهای زیست محیطی با همکاری دانشگاهها

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: انجام پژوهشهای زیست محیطی با همکاری دانشگاهها

معرفی خدمت­گیرند(گان): جامعه محیط زیست کشور

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 1 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: وابسته به تعداد پژوهش

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی بصورت همگانی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی بصورت همگانی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی بصورت همگانی

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت: مدارس، صنایع، بخشداران،  دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا ...

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

þسایر کانال‌ها:  حضور همکاران در محل های مورد نظر

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Cþ

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

خدمات تخصصی کتابخانه محیط زیست

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: خدمات تخصصی کتابخانه محیط زیست

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: خدمات تخصصی کتابخانه محیط زیست

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت: دانشجویان و محققین در زمینه محیط زیست

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 1 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Cþ

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

نظارت بر سیستمهای مدیریت پسماند

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: نظارت بر سیستمهای مدیریت پسماند

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

þتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: نظارت بر سیستمهای مدیریت پسماند

معرفی خدمت­گیرند(گان): صنایع ، مراکز مدیریت پسماند

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 1 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

مدیریت سبز

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: مدیریت سبز

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: مدیریت سبز

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم، دستگاههای اجرایی ....

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 1 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

ایجاد و نگهداری موزه تاریخ طبیعی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: ایجاد و نگهداری موزه تاریخ طبیعی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: ایجاد و نگهداری موزه تاریخ طبیعی

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 3 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

مقابله با مخاطرات زیست محیطی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: مقابله با مخاطرات زیست محیطی

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: مقابله با مخاطرات زیست محیطی

معرفی خدمت­گیرند(گان): مناطق تحت مدیریت

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

جذب همیار و صدور کارت همیاری

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: جذب همیار و صدور کارت همیاری

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: جذب همیار و صدور کارت همیاری

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Go

G2Cþ

G2Bo

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

گسترش سطح مناطق تحت مدیریت و ارتقاء سطح مدیریتی مناطق

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: گسترش سطح مناطق تحت مدیریت و ارتقاء سطح مدیریتی مناطق

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: گسترش سطح مناطق تحت مدیریت و ارتقاء سطح مدیریتی مناطق

معرفی خدمت­گیرند(گان): مناطق تحت مدیریت

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: یک بار

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

طرح شکایات علیه واحدهای آلاینده ( آب - هوا- خاک )

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

عنوان خدمت/وظیفه: طرح شکایات علیه واحدهای آلاینده ( آب - هوا- خاک )

شماره شناسه خدمت:

ماهیت خدمت/وظیفه:

þحاکمیتی

oتصدی‌گری o حمایتی

شرح خدمت/وظیفه: طرح شکایات علیه واحدهای آلاینده ( آب - هوا- خاک )

معرفی خدمت­گیرند(گان): مردم

انواع زیرگروه‌های خدمت:

کانال‌های کنونی ارایه خدمت

þحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته

(تعداد 19 مرکز)

oدفاتر پیشخوان ودفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد ........ دفتر)

 

oجایگاه وب

oسایر کانال‌ها:  

روش ارائه خدمت الکترونیکی

þ ارایه خدمت به­صورت غیرالکترونیکی

þ اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب

o تعاملی

o تراکنشی

ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:

آمار تعداد خدمت­گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی

o ملی

o منطقهای

þ استانی

o شهری    oروستائی

نوع خدمت

G2Gþ

G2Cþ

G2Bþ

B2Bo

B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله: به تعداد مورد نیاز

مدت زمان ارائه خدمت:

هزینه‌ی مستقیم ارایه خدمت(ریال):

بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟  دارد

نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:  گزارش کارشناسی، پرسشنامه زیست محیطی، کپی سند تایید شده شورا، مختصات جغرافیایی محل

نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟ 

 


 

صدوراخطارات زیست محیطی و دستور تعطیل برای واحدهای آلاینده زیست محیطی

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران