English
آیکون منو
راهنمای خدمت - صادرات مواد شیمیایی خطرناک

معرفی خدمت

نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

نام خدمت کلان

14031128000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز، کنترل و نظارت بر صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

عنوان زیر خدمت

14031128100

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

--مواد شیمیایی صنعتی نو مندرج در فهرست کنوانسیون روتردام نیازمند اخذ مجوز از کشور مقصد توسط سازمان محیط زیست می باشد.

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

آدرس اینترنتی خدمت

دانلود

فایل شناسنامه خدمت

شرایط ارائه خدمت

اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده مواد شیمیایی یا بازرگان

واجدین شرایط درخواست خدمت

مدارک لازم برای درخواست خدمت

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات کاری ارائه خدمت

محل مراجعه برای دریافت جواب

از زمان دریافت پاسخ رسمی کشور مقصد حداکثر 2 هفته

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

هزینه ارائه خدمت

مراحل انجام کار

کشور مقصد گمرک وزارت صمت دفاتر داخلی  وزارت بهداشت جهاد کشاورزی

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

پاسخ گویی خدمت

اداره کل استان مربوطه و پس از صدور مجوز از استان دبیرخانه صدور مجوز مستقر در معاونت محیط زیست انسانی

مسئول پاسخگویی

اداری

ساعات کاری

42781634 در سازمان و ادارات کل محیط زیست استان ها

تلفن تماس

doewaste@gmail.com

پست الکترونیکی

آدرس مراجعه حضوری