بیانیه توافق خدمت

1399/2/6 شنبه
توافقنامه سطح خدمت "تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط ‌زیستی "

•  مقدمه


خدمت تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط ‌زیستی با شناسه 14062549000 و شناسه زیر خدمت 14062549100 به صورت  G2B ، G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود واحدهای صنعتی و خدماتی به سامانه پس از ثبت نام و الصاق مدارک از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط ‌زیستی و پس از تایید سازمان  تقدیر می گردد.


  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در سایت دفتر ارزیابی در منوی بالا زیرمجموعه ی معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / دفتر پیشخوان به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست/زیرخدمت تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط ‌زیستی "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.


 
1