پرسشهای متداول

شنبه 23 فروردین 1399 روند اجرای فرآیند تقدیر از واحد های صنعتی و خدماتی به چه شکل است؟ در جریان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز شاخص ها و معیارهایی جهت ممیزی واحدها لحاظ می گردد که مهمترین معیارها برای انتخاب اینگونه صنایع و واحدهای خدماتی شامل موارد زیر میباشد:
•    رعایت استانداردهای زیست محیطی با نصب و راه اندازی یا اصالح سیستم تصفیه و کنترل آلودگی آب هوا و صدا و . . .
•    بکارگیری فناوریهای نوین و پاک در کاهش و حذف آالینده های خروجی از واحدهای صنعتی و خدماتی
•    پیاده سازی نظام مدیریت سبز مطابق بند "ز" ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه
•    ایجاد و توسعه فضای سبز مناسب با محیط زیست
•    برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاع دانش زیست محیطی پرسنل و اشاعه فرهنگ زیست محیطی
•    مدیریت مصرف انرژی (آب و برق و سوخت) و جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر
•    بکارگیری انرژی های نو در فرآیند واحدهای صنعتی و خدماتی و همچنین اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها
•    اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه مصرف آب در صنایع و تجهیزات و استفاده از فناوری های نوین و باز چرخانی آب در فرآیند تولید
•    عملیاتی نمودن مدیریت پسماند در راستای اجرای کاهش ، استفاده مجدد و بازیافت و ایجاد نگرش چرخه حیات
•    تولید محصول سبز با ارایه کالا و خدمات و تولید فناوری های زیست محیطی و یا تولید پاک (محصولات سازگار با محیط زیست(
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر