پرسشهای متداول

شنبه 21 اسفند 1400 روند اجرای فرایند به چه شکل است؟ شناسایی و اندازه گیری آلودگی های محیطی مبنای تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی است. همچنین مدیریت، پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی و در صورت نیاز نمونه برداری و آنالیز، از راهبردهای کلان زیست محیطی بوده و محیط زیست بعنوان مرجع نظارتی کشور موظف است آلودگی كليـه واحـدهاي بـزرگ توليـدي، صـنعتي، عمرانـي، خـدماتي و زيربنايي را رصد نماید.توسعه و گسترش منابع آلودگي و نیز پايش مستمر و تداوم در نمونه برداری و اندازه گیری این آلودگی ها و در عین حال تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی، منجر به تقویت برون سپاری وخصوصی سازی، واگذاری امور تصدی گری و جلب هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی گردید. و در این راستا خوداظهاري در پايش با استفاده از توانايي آزمايشگاه هاي معتمد مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش و شیوه نامه های آزمایشگاه های معتمد مطرح گرديد .به موجب این طرح كليـه واحـدهاي بزرگ صنعتی ، تولیدی و خدماتی موظفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاري بـه سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. در راستای الکترونیکی شدن خدمات معاونت محیط زیست انسانی، امکان ثبت بازدید ها و نتایج نمونه برداری در سامانه معاونت محیط زیست انسانی توسط محیط زیست در دو بخش بازدید و نظارت های زیست محیطی و پایش واحدهای صنعتی ( بارگذاری نتایج نمونه برداری)، و آزمایشگاه های معتمد در بخش ثبت نتایج نمونه برداری میسر گردیده است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر