پرسشهای متداول

شماره حساب های بانکی چگونه است؟
مدت زمان لازم برای ارایه خدمت زمان چقدر است؟
هزینه لازم برای درخواست خدمت چقدر می باشد.
مدارک لازم برای درخواست خدمت چیست؟
روند اجرای فرآیند تقدیر از واحد های صنعتی و خدماتی به چه شکل است؟
  • 1399/1/23 شنبه
    روند اجرای فرآیند تقدیر از واحد های صنعتی و خدماتی به چه شکل است؟
1