بیانیه توافق خدمت

1400/2/18 شنبه
توافقنامه سطح خدمت " صدوردفترچه شکارچیان "

•  مقدمه


خدمت صدور مجوز صدور دفترچه شکارچیان با شناسه 14041129000 و شناسه زیر خدمت 14041129114 به صورت  G2B ، G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود کاربر به سامانه پس از ثبت نام و الصاق مدارک  پروانه شکار و صید صادر می گردد.


  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در سایت دفترحفاظت ومذیریت حیات وحش بخش دستورالعمل ها اعلام شده است و از طریق منوی بالا معاونت محیط طبیعی قابل دسترسی می باشد.
متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / دفتر پیشخوان به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


• 
هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است-دستورالعمل ها در سایت دفتر مربوطه اعلام گشته است.

• 
دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.


 
1