\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

کنوانسیون ها
1395/2/18 شنبه

آدرس سایت های کنوانسیون ها

معاونت

عنوان کنوانسیون

آدرس سایت مرجع

آدرس سایت در ایران

آدرس سایت اشتراکی

توضیحات

معاونت محیط زیست دریایی

کنوانسیون لندن

WWW.TEHRANCNVENTION.ORG

 

 

سازمان منطقه ای راپمی (کویت)

WWW.ROPME.ORG

 

 

برنامه محیط زیست خزر (تهران)

WWW.CASPIANENVIRONMENT.ORG

 

 

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

رامسر

WWW.RAMSAR.ORG

WWW.IRANWETLAND.BLOGFA.COM

 

سایتیس

WWW.CITES.ORG

 

 

تنوع زیستی

WWW.CBD.INT

 

 

گونه های وحشی مهاجر (CMS)

WWW.CMS.int

 

 

معاونت محیط زیست انسانی

تغییرات آب و هوا

WWW.UNFCCC.INT

 

WWW.CLIMATE-CHANGE.IR

 

وین

WWW.OZONE.UNEP.ORG

 

 

بازل

WWW.BASEL.INT

WWW.BCRC.IR

WWW.SYNERGIES.POPS.INT

 

استکهلم (POPs)

WWW.POPS.INT

 

روتردام (PIC)

WWW.PIC.INT

 

 

جیوه (میناماتا)

WWW.MERCURYCONVENTION.ORG

 

 

1