بیانیه توافق خدمت

1399/2/7 یکشنبه
توافقنامه سطح خدمت "نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آاینده آن  "

•  مقدمه


خدمت نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آاینده آن با شناسه
14042542000 و شناسه زیر خدمت 14022541105 به صورت   G2G ، G2C،  G2B می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود واحدهای صنعتی و خدماتی به سامانه پس از ورود و الصاق مدارک ازنظر زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آلاینده آن مورد پایش ، بررسی و نظارت قرار می گیرد.


  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در سایت دفتر ارزیابی در منوی بالا زیرمجموعه ی معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه  به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت نظارت بر عملکرد زیست محیطی/زیرخدمت نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آاینده آن "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.


 
1