بیانیه توافق خدمت

1399/2/11 پنجشنبه
توافقنامه سطح خدمت "ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا "

•  مقدمه


خدمت ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا 
14062543000 و شناسه زیر خدمت 14062543100 به صورت  G2B ، G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود کاربران به سامانه ، میزان آلایندگی و شاخص کیفی هوا در مناطق مختلف به صورت روزانه اعلام می گردد.

  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در سایت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در منوی بالا زیرمجموعه ی معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.

 


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی/زیرخدمت ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

هزینه ندارد.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.


 

 
1