پرسشهای متداول

چهارشنبه 18 اسفند 1400 روند اجرای فرایند صدور دفترچه شکارچیان چگونه است؟ با ورود کاربر به سامانه  پس از ثبت نام و الصاق مدارک و اخذ پروانه مجوز دفترچه شکارچیان صادر می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر