پرسشهای متداول

یکشنبه 28 بهمن 1397 آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟

به هیچ عنوان خاک آلوده پسماند تلقی نمی گردد و ضروری است مطابق استاندارد کیفیت خاک و راهنماهای آن نسبت به پاکسازی خاکهای آلوده تا رسیدن به حد استاندارد توسط آلوده کننده اقدام گردد. ضمن آنکه اقدامات حقوقی مناسب مطابق ماده 688 قانون مجازت اسلامی انجام شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر