پرسشهای متداول

یکشنبه 28 بهمن 1397 آیا بازرگانان و واردکنندگان می توانند اقدام به واردات ضایعات کنند ؟
خیر . به منظور حمایت از واحدهای بازیافت پاک و همچنین اطمینان از سرنوشت پسماند که در محیط رها نمیشود و یا به واحدهای غیر مجاز تحویل داده نمیشود مجوز واردات ضایعات صرفا به مراکز بازیافت با پروانه بهره برداری مرتبط داده میشود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر