پرسشهای متداول

چهارشنبه 24 بهمن 1397 چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟

گونه مورد نظر در صورتی که جزو ضمایم CITES باشد لازم است علاوه بر گواهی سلامت، مجوز ورود یا خروج CITES از کشور مبدا داشته باشد. در این صورت می تواند با ارائه مستندات مربوطه به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، مدیریت اجرایی کنوانسیون CITES مراجعه نماید.گونه مورد نظر در صورتی که جزو ضمایم CITES باشد لازم است علاوه بر گواهی سلامت، مجوز ورود یا خروج CITES از کشور مبدا داشته باشد. در این صورت می تواند با ارائه مستندات مربوطه به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، مدیریت اجرایی کنوانسیون CITES مراجعه نماید.

بيشتر