پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 1- آیا شکار یا صید کلیه گونه های جانوری نیاز به اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست دازد؟
ج: بله. بر اساس ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مبادرت به هرگونه شکار و صید مستلزم اخذ پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"