پرسشهای متداول

چهارشنبه 18 اسفند 1400 ارائه ی آمار و داده های حاصل از سرشماری پستاندران شاخص علفخوارسالانه به چه صورت انجام می گردد؟ ارائه ی آمار و داده های حاصل از سرشماری پستاندران شاخص علفخوارسالانه پس از ابلاغ زمان سرشماری و انجام از سوی ادارات کل و بعد از جمع بندی نتایج گزارش سالانه قابل ارائه به دستگاهها ، محققان ، دانشجویان و سایر متقاضیان با مراجعه حضوری به سازمان و ارائه ی درخواست کتبی و مستىدات صورت می گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"