.
پرسش و پاسخ
سه‌شنبه 4 شهریور 1393 53 - تا کنون چه اقداماتی جهت ارتقاء وضعیت محیط زیست کشور صورت پذیرفته است؟ رعایت قوانین و مقررات و ایجاد شفافیت در مسائل زیست محیطی، جلب مشارکت سایر دستگاه ها و آحاد جامعه در حل مخاطرات محیط زیستی از اقدامات سازمان طی یک سال اخیر بوده است. گزارش عملکرد و اقدامات سازمان طی این زمان به زودی روی پورتال قرار خواهد گرفت. 
 
امتیاز دهی