.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 50- چرا برنامه های آموزش سازمان در سطح جامعه کمرنگ است؟
سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید با تغییر رویکرد در دوولت تدبیر و امید و به رغم محدودیت های اعتباری دولت جهشی 400 درصدی در بخش بودجه آموزش و مشارکت های مردمی داشته و متعاقب آن به همت مدیران و کارشناسان خود توانسته جهشی در ارتقاء برنامه های آموزش خود ایجاد کند. برنامه هایی مانند حرکت به سمت ایجاد مدارس جامع محیط زیستی، ایجاد شبکه های سمن های محیط زیستی، آموزش محیط بانان در زمینه های مختلف پس از چندین سال وقفه و کمک به بهبود قانون تشکل های مدنی از جمله موارد بوده ولی اثربخشی آموزش نیاز به زمان دارد و بدیهی است در طول دوره کوتاه یکساله نمی توان بازخوردهای آن را عیار زد. با این حال از پرسش شما بسیار متشکرم.
 
امتیاز دهی