.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 44 - سوال: سرکار خانم دکتر ابتکار سلام علیکم در خصوص تغییر وضعیت نیروی قراردادی که به علت حکم پرسنلی فاقد شغلی بوده و کمبود حقوق و مزایا نیز دارند چه اقدامی انجام شده است؟
تبدیل وضعیت پرسنل منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد که این امر در دست پیگیری است. همچنین با همین رویکرد حقوق پرسنل طی ده ماه گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است. اکنون بند 5 ماده 68 سازمان مدیریت خدمات کشوری اعمال و به دنبال افزایش سایر موارد مندرج در قانون مزبور هستیم.
 
امتیاز دهی