.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 42 - آیا واقعا شناگاههای شمال کشور آلوده هستند ؟
در حال حاضر60 شناگاه استانهای ساحلی در شمال مورد پایش قرار می گیرد. بررسی ها نشانگر آلودگی در 9 شناگاه استان مازندران، 6 شناگاه در استان گیلان و یک شناگاه در استان گلستان و بیش از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست است. دلایل این افزایش آلودگی نیز در ایستگاههای ورود فاضلاب و پساب های شهری به محیط های ساحلی هستند که به طور عمده از طریق رودخانه و کانال های موجود در سواحل صورت می گیرد .
 
امتیاز دهی