.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 41 - گفته می شود ماهیان آب های جنوب آلوده هستند آیا واقعا اینچنین است؟
در حال حاضر آلودگی فلزات سنگین در آبزیان و به خصوص ماهیان ماکول در حد زیر استاندارد بوده و فقط در خور ماهشهر به واسطه تخلیه پساب پتروشیمی بیش از حد استاندارد است. آلودگی آبزیان به دیگر سموم و آلاینده ها در حال حاضر در حد زیر استانداردهای سازمان است. ولی سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی نیز می بایست در این خصوص همکاری های لازم را به عمل آورند.
 
امتیاز دهی