.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 37- سلام، خانم دکتر من از شما خواهشمندم اگر امکان دارد تجهیزات محیط بانان را بهتر بکنید و معیشت محیط بانان را بهتر کنید.
تامین تجهیزات انفرادی محیط بانان از ضرورت ها و الزامات برای انجام ماموریت محوله به این عزیزان است که در دستور کار معاونت های مربوطه در سازمان و مدیران استانی قرار دارد. امیدواریم منابع مالی مورد نیاز سازمان برای  ارتقاء معیشت و تجهیزات محیط بانان تامین شود و این مهم تحقق یابد.  
 
امتیاز دهی