.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 31- خانم ابتکار زمانی که در شورای شهر بودید این همه در مورد پارازیت ها گفتید الان که رئیس سازمان محیط زیست هستید برای پارازیت ها چکار کردید؟
موضوع را با وزیر ارتباطات از مدتی پیش پیگیری کردم و وزارت ارتباطات جلساتی را در این خصوص برگزار کرده و سازمان حفاظت محیط زیست هم در آن جلسات حضور داشته است. اندازه گیری ها و رصد دقیق شرایط و وضعیت نشان داده که این نوع استفاده از امواج خیلی در دنیا مسبوق به سابقه نیست و لذا نسبت به آثار و عوارض و آسیب های آن اطلاعات زیادی در اختیار قرار ندارد.
کارگروه مذکور جمع بندی خود را به کمیته ای متشکل از وزرا منتقل کرده و آن کمیته هم پس از تشکیل جلسه نظر نهایی خود را در این خصوص با رعایت جوانب احتیاط برای محیط زیست و سلامت مردم اعلام کرده است. انتظار می رود نظرات این کارگروه مورد توجه قرار گیرد و اجرایی شود.
 
امتیاز دهی