.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 17- چرا زمان بررسی طرح های محیط زیستی معادن بسیار زیاد است؟ گاه تا یک سال نیز طول می کشد ... واقعا غیرعادی است .... درخواست های مربوط به معادن پس از ارسال از طرف سازمان صنعت و معدن مطابق فرآیند توسط اداره کل مربوطه بررسی و اعلام نظر می گردد. بویژه اینکه در پاسخ گویی سازمان موظف است در مهلت مقرر اعلام نظر نماید و بعضا جهت بررسی مجدد در سازمان های مرکزی هم مورد بررسی و پاسخ گویی قرار می گیرد. 
 
امتیاز دهی