.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 16- نحوه تعامل صنعت، توسعه، اقتصاد، اشتغال با محیط زیست در حال حاضر رضایت بخش نیست یا به عبارت بهتر نگاه بیرونی محیط زیست را مانع صنعت، توسعه، اقتصاد و اشتغال می داند، برنامه شما برای اصلاح این نگاه چیست؟
الگوهای موفقی در دنیا وجود دارد که نشان می دهد توجه به ملاحظات محیط زیستی نه تنها سد راه توسعه نیست بلکه به افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود معیشت پایدار مردم می تواند منجر شود. سوئد یکی از آن تجربه هاست که به رغم انجام تعهدات خود در پیمان کیوتو (بیشتر از انتظار)کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی با رکود اقتصادی مواجه شده است. بنابراین ترویج و معرفی کسب و کارهای سبز و معرفی مزیت های طبیعی واقعی کشور و نیز ارتقای دانایی مردم، می توانداین پارادوکس ظاهری بین اهداف محیط زیست و توسعه را به کمینه کاهش دهد. ضمن اینکه رویکرد سازمان نیز تعاملی بوده و نشست های متعددی در این زمینه داشتیم تا توسعه را با محیط زیست سازگار کنیم.
 
امتیاز دهی