.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 14- چرا دیوار کشیده شده در پارک پردیسان را برنمی دارید؟
در دوره قبل به جهت مجوز فروش پارک پردیسان دیوار در داخل پارک کشیده شده ولیکن آنچه در حال حاضر دنبال می شود اجرای طرح جامع پارک پردیسان است. بنابراین اگر ضرورتی به وجود دیوار بود از این دیوار استفاده می شود وگرنه در طرح پارک مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
در ضمن لازم به ذکر است مجوز فروش پارک طبیعت پردیسان در دولت تدبیر و امید لغو شده است.
 
امتیاز دهی