.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 11- چرا قطع درختان شمال متوقف نمی شود؟
دولت مصوبات خوبی طی یکساله اخیر در خصوص محدودیت برداشت از جنگل های شمال به تصویب رسانده که انتظار می رود با همکاری دستگاه های ذیربط ، اهداف مورد نظر تحقق یابد. در این ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست هم که بیشتر مسئولیت نظارتی دارد کارگروه هایی را شکل داده و با دستگاههای مسئول ماننند سازمان جنگل ها و مراتع همکاری دارد. مسلما تغییر نگرش مردم و مسئولین و بهره برداران در زمینه بهره برداری از جنگل صرفا با دیدگاه اقتصادی ضروری است. اینجانب از بخش خصوصی دعوت کرده ام که از استفاده از چوب جنگل های طبیعی کشور در صنایع و فرآیندها اجتناب کنند و مردم نیز از خرید کالاهایی که با چوب داخلی است خودداری کنند. این جریان اجتماعی می تواند تقاضا برای قاچاق چوب طبیعی و نابودی جنگل را به حداقل برساند.
 
امتیاز دهی