.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 5-حسن عزتی: چرا اطمینان به پرسنل سازمان نمی کنید و اکثر مدیران ستادی و استانی را از خارج سازمان انتخاب می کنید علیرغم سزاواری کارکنان سازمانی خواهش من این است به خاطر حفظ محیط زیست و عزت خودتان تغییر رویکرد بدهید و گرنه فرصت هاخاتمه و برنامه ها ناکام می ماند.
سازمان نیازمند توانمندسازی و تقویت بنیه علمی کارکنان خود در ابعاد مختلف است ولی با این وجود در این دوره مدیران توانمند از داخل مجموعه شناسایی شده اند و اکثریت انتصاب ها از داخل سازمان بوده است. به علاوه انتصاب و انتخاب مدیران طی دستورالعمل تهیه شده با رعایت شرایط احراز و اولویت با سرمایه انسانی سازمانی بوده و در شرایطی که معدل امتیازات نیروهای درون سازمانی به حد نصاب نرسد از ظرفیت های سایر دستگاه ها استفاده می شود .
 
امتیاز دهی