پرسشهای متداول

شنبه 21 اسفند 1400 روند اجرای نظارت به چه شکل است؟
براساس ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، پسماند  به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.        

پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به ‌مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب‌می‌شوند.

 پسماندهای صنعتی: ‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها‌ و لجن‌های صنعتی. مطابق با بند ج ماده مذکور مدیریت اجرایی پسماند مسؤول‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ‌ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد. 

سازمان حفاظت محیط زیست نیز مطابق با ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند نظارت و مسؤولیت حسن اجرای قانون را برعهده دارد. در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه سیاست سازمان حفاظت محیط زیست پس از حذف و یا کاهش پسماند در چرخه تولید، استفاده مجدد از ماده زائد در خود واحد و یا در واحد صنعتی دیگر و بازیافت پسماند در خود واحد صنعتی و یا سایر واحدهای صنعتی دیگر می باشد. چنانچه پسماند تولید از طریق موارد فوق الاشاره قابل مدیریت نبود در نهایت امحا (سوزاندن، پیرولیز، دفن در لندفیل و ... ) مدیریت می گردد.

یکی از آلودگی های محیط زیست در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، در بخش نقل و انتقالات پسماند و تخلفات ناشی از آن می باشدو با عنایت به دستورالعمل نقل و انتقالات پسماندها، کلیه نقل و انتقالات پسماندهای صنعتی و ویژه مشروط به اخذ مجوز زیست محیطی می باشد.در این راستا و با عنایت به راه اندازی سامانه معاونت محیط زیست انسانی و الکترونیکی شدن خدمات با هدف شناسایی نوع و میزان پسماندها، بهترین نحوه مدیریت پسماند(با تاییدیه محیط زیست) و رصد کامل انتقال پسماند از مبدا تا مقصد، تا حد قابل قبولی آلودگی کاهش و نقل و انتقال قابل نظارت و مدیریت می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر