پرسشهای متداول

شنبه 21 اسفند 1400 مدارک لازم برای مجوز انتقال حیوانات چیست؟ مدارک مثبت مبنی بر مالکيت  گونه و مجوز حمل و نگهداری گونه  صادره از اداره کل استان یا دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر